Photo Gallery

01 - Shanty Paul

02 - Ravi Teja Katiki

03 - Gaurav Das

04 - Gaurav Das

05 - Gaurav Das

06 - Gaurav Das

07 - Gaurav Das

08 - Gaurav Das

09 - Harish Potti

10 - Harish Potti

11 - Harish Potti

12 - Partha Pratim Pal